Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Łanoch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marta Łanoch FoodMedLaw, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres do korespondencji ul. Agawy 11/12, 01-158 Warszawa, posiadającą NIP: 5542829424 oraz numer REGON: 385973448 (dalej: „Administrator”).
2. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w formie e-mail pod adresem: marta.lanoch@foodmedlaw.pl
3. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Państwa ze strony internetowej www.foodmedlaw.pl
4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest umożliwienie Państwu korzystania ze strony internetowej, w tym w celu wypełnienia Formularza Kontaktowego.
5. Cele przetwarzania danych, które wskazują Państwo w Formularzu Kontaktowym, związane są:
a. z komunikacją z Państwem w związku z wiadomością przesłaną za pośrednictwem Formularza Kontaktowego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt z Państwem;
b. z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy– podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Później Administrator będzie mógł je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
7. Państwa dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków.
8. Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
9. Przysługuje Państwu prawo:
a. dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
b. przenoszenia danych osobowych;
c. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych narusza RODO.
10. W celu skorzystania z powyższych uprawnień określonych w ust. 9 lit a-d należy skontaktować się z Administratorem.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
12. Administrator stosuje pliki typu Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej www.foodmedlaw.pl Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika.
13. Pliki Cookies umożliwiają Administratorowi w szczególności lepsze dostosowanie witryny internetowej www.foodmedlaw.pl do indywidualnych zainteresowań i preferencji użytkownika.
14. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.
15. Wykorzystywanie plików cookies określone jest przepisami prawa. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 173 i art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
16. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
17. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej http://www.foodmedlaw.pl
18. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności i Klauzuli informacyjnej będą udostępniane na stronie www.foodmedlaw.pl